Filter

Land

Marktwert

Sektor

Devisen

Indizes

dc41fd93140120e1d19e64ee8c.2T1qfVUj9VdivV1mk2eUK2K-e3fkHbc4Hkc0GMqrtys.n0UpFydkuA9V8BA-ygz3YiPVKgaKb9lBRi8DKaeY5m2gajNPOBCSBhHYLg
Branche
0.615 USD +3.36% 778 Mio.
1.81 SGD +1.69% 2.27 Mrd.
3.81 AUD 0.00% 901 Mio.
2.83 PHP -0.35% 319 Mio.
2.545 AUD -0.20% 631 Mio.
2.02 AUD -0.49% 523 Mio.
100.2 USD -0.53% 43.55 Mrd.
143.2 USD -0.77% 46.45 Mrd.
119.6 USD -0.94% 12.23 Mrd.
781.5 USD -1.36% 74.17 Mrd.
13.66 USD -1.37% 490 Mio.
191.3 USD -1.44% 89.35 Mrd.
11.04 USD -1.60% 528 Mio.
14.64 USD -1.74% 2.43 Mrd.
193.8 USD -1.83% 20.82 Mrd.
3.46 USD -1.98% 831 Mio.
6.8 THB -2.16% 56.21 Mio.
80.96 USD -2.28% 23.73 Mrd.
6.04 TRY -3.21% 70.6 Mio.
  1. Börse
  2. Sektoren
  3. Immobilien