Filter

Land

Marktwert

Sektor

Devisen

Indizes

4e006379490aa501e92b8d52a684c.vOWgD7oBcS2oJE6R6f2c-xtkn36i0AkCLQvxr4ULeyc.873SQok2OF-bYQOk3IXfzUsp9xeV5UE6HzzA-u5jF2DOyI1DiVZFeJlneg
Branche
340 TRY +8.02% 535 Mio.
0.021 SGD +5.00% 114 Mio.
0.399 EUR +3.91% 63.91 Mio.
5.85 THB +3.54% 153 Mio.
32.95 MXN +3.39% 1.46 Mrd.
145 GBX +2.47% 78.8 Mio.
9.16 EUR +2.00% 165 Mio.
54.3 TRY +1.78% 143 Mio.
46.8 EUR +1.74% 453 Mio.
0.595 MYR +1.71% 89.72 Mio.
228 GBX +1.56% 85.07 Mio.
4’225 KRW +1.56% 170 Mio.
6.55 MXN +1.55% 247 Mio.
1 SGD +0.50% 2.78 Mrd.
10.46 USD +1.50% 2.84 Mrd.
65 GBX +1.40% 195 Mio.
16.26 PKR +1.37% 130 Mio.
0.159 USD +1.27% 205 Mio.
298’600 JPY +1.22% 1.79 Mrd.
0.41 MYR +1.23% 50.73 Mio.
1.66 HKD +1.22% 1.29 Mrd.
7.74 CAD +1.18% 399 Mio.
151.6 INR +1.18% 2.74 Mrd.
78.9 GBX +1.15% 316 Mio.
25.82 USD +1.14% 823 Mio.
9.2 THB +1.10% 878 Mio.
4.73 USD +1.07% 311 Mio.
9.9 THB +1.02% 133 Mio.
3’575 KRW +0.99% 625 Mio.
1.04 SGD +0.97% 1.03 Mrd.
  1. Börse
  2. Sektoren
  3. Immobilien