Filter

Land

Marktwert

Sektor

Devisen

Indizes

d8f56b0256.ifxZPCo-VodVXM-NUjTzKtGOA5GLyqTv9br1tPmyNX4.2bJof2V9AMZtD5voF3qLRYbge6j-gpWOxO6Y5ovkfS66yBV9Ew474ztqng
Branche
16.34 CNY +11.16% 195 Mio.
3.03 CNY +8.21% 395 Mio.
3.07 CNY +8.10% 691 Mio.
17.13 CNY +5.68% 3.76 Mrd.
7.74 CNY +5.45% 557 Mio.
3.8 CNY +5.26% 183 Mio.
1.64 CNY +5.13% 373 Mio.
11.51 CNY +3.79% 344 Mio.
7.17 CNY +3.76% 207 Mio.
13.1 CNY +2.75% 892 Mio.
13.89 CNY +1.09% 4.51 Mrd.
829 TWD +0.97% 2.17 Mrd.
7.54 CNY +0.94% 5.12 Mrd.
12.05 MXN +0.25% 1.49 Mrd.
12’810 KRW -0.08% 51.16 Mio.
33 TWD -0.30% 55.24 Mio.
82.3 TRY -0.84% 189 Mio.
29.5 EUR -1.17% 1.23 Mrd.
18 COP -5.26% 53.78 Mio.