Filter

Land

Marktwert

Sektor

Devisen

Indizes

cd5cdc8cb099597f61f6d135.t5jkVMF6OKB88st3uC4K24BWdm6tm1QapirKPBKau6w.3NeubZdITNMkorob4mROsskeBi3ayRoo9WKgRibX6OLUrLFnsBxdzwmImg
Branche
6.39 CNY +9.42% 561 Mio.
27.66 CNY +6.14% 576 Mio.
23.62 CNY +5.68% 1.68 Mrd.
21’450 KRW +5.67% 310 Mio.
158.5 TWD +5.32% 156 Mio.
18.47 CNY +5.06% 1.17 Mrd.
44.07 CNY +4.06% 701 Mio.
26’000 RSD +4.00% 235 Mio.
7’620 KRW +3.53% 499 Mio.
29.84 CNY +2.09% 1.62 Mrd.
35’950 KRW +1.84% 320 Mio.
13’110 KRW +1.79% 105 Mio.
6’909 INR +1.64% 7.04 Mrd.
1’755 IDR +1.45% 328 Mio.
1’092 BDT +1.26% 150 Mio.
31.18 CNY +0.94% 4.2 Mrd.
229 USD +0.55% 50.63 Mrd.
446.8 USD +0.23% 215 Mrd.
10.86 NOK 0.00% 416 Mio.
0.5 HKD 0.00% 76.61 Mio.
4’405 JPY -0.09% 12.35 Mrd.
11’140 KRW -0.18% 101 Mio.
7’780 KRW -0.26% 88.93 Mio.
34.85 EUR -0.43% 3.37 Mrd.
847 JPY -1.40% 307 Mio.
1.17 CAD -1.68% 83.21 Mio.
2’278 JPY -1.70% 3.42 Mrd.
355 JPY -1.93% 81.54 Mio.
1.325 GBX -3.99% 63.76 Mio.