Strakhovy Budynok erwarb Insurance House P.S.C. (ADX:IH) am 7. April 2023.

Strakhovy Budynok hat die Übernahme von Insurance House P.S.C. (ADX:IH) am 7. April 2023 abgeschlossen.